| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ :
Η  Εταιρεία   όσον αφορά τον τομέα  της  διασφάλισης  και της  διαχείρισης   της  ασφάλειας  των τροφίμων  ,είναι πιστοποιμένη  με  ΙSO  22000(HACCP). To ISO 22000 (HACCP) αποτελεί ένα σύστημα   διαχείρισης και διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων.   Τα  αρχικά  (HACCP) αναφέρονται  στις  λέξεις HazardAnalysisand  CriticalControl  Points”,που σημαίνει«Ανάλυση  Κινδύνων και Κρίσιμων σημείων  Ελέγχου». Η πιστοποίηση της εταιρείας από τον φορέα  ISOυποδυκνύει:

Πρώτον : Τη συμβατότητα των παραγωγικών διαδικασιών 
της εταιρείας με τους κανονισμούς υγιείνης των τροφίμων .


Η συμβατότητα με τους κανονισμούς υγιείνης των τροφίμων , επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμόγης διαδικασίων και πρακτικών ,που εξυπηρετούν την εγκαθίδρυση και την υποστήριξη των βασικών προυποθέσεων και απαιτήσεων της υγιείνης των τροφίμων . Η  Εγκαθίδρυση και υποστήριξη των βασικών προυποθέσεων και απαιτήσεων της  υγιείνης των τροφίμων , αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων , που εφαρμόζει η εταιρεία ,αλλά παράλληλα και ένας από τους βασικότερους στόχους του τμήματος ποιοτικού ελέγχου και της παραγωγής .


Δεύτερον : Προμηθεύει  στους καταναλώτες ασφαλή προίοντα.
Κατά τη διαδικασία  της παραγωγής , διενεργούνται μετρήσεις σε όλα τα κρίσιμα σημεία επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων, με απώτερο σκοπό να επιτυγχάνεται η πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων και παραμέτρων που επηρεάζουν άμμεσα  την ασφάλεια των τροφίμων . Για κάθε κρίσιμο σημείου ελέγχου της παραγωγής , έχουν θεσπιστεί από το το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και τα αντίστοιχα όρια με τα οποία οι μετρήσεις των ελέγχων πρέπει να είναι συμβατές , ώστε  τα προϊόντα να κριθούν ασφαλή για κατανάλωση . Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν είναι συμβατές με τα προκαθορισμένα όρια ασφαλείας τα προίοντα κρίνονται ανασφαλή για κατανάλωση και καταστρέφονται ή πέρνουν από περαιτέρω επρξεργασία . Ο εντοπισμός ανασφαλών προϊόντων , αποτελεί παράλληλα και δέσμευση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου να εντοπίσει  την αιτία εμφάνισης του κινδύνου για τον οποίο το συγκεκριμένο προϊόν κρίθηκε ακατάλληλο και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη του συγκεκριμένου κινδύνου .

Τρίτον: Εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων .

Ο προσανατολισμός της εταιρείας ,όσον αφορά την πολιτική διαχείρισης και διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων ,είναι ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί απόλυτη δέσμευση και καθήκον του προσωπικού  της παραγωγής και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου . Το προσώπικο της παραγώγης και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου ,ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά  όλες τις τακτικές , πρακτικές και μεθοδεύσεις που επιβάλλουν τα σύγχρονα συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης  της ποιότητας (HACCP: ISO22000).
 
 

Τέταρτον:  Βελτιώνει και  εκσυγχρονίζει τα συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων ,που εφαρμόζει .

Η  εταιρεία μέσω επανειλλήμενων εσωτερικών ελέγχων , εξετάζει τη συμβατότητα των παραγωγικών διαδικασιών με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις των συστημάτων  διασφάλισης και διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων , καθώς και με τους στόχους και το πλάνο ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία . Εκτός των εσωτερικών ελέγχων , μία άλλη πηγή άντλησης στοιχείων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό  είναι τα «εσωτερικά αρχεία διασφάλισης της ποιότητας». «Τα εσωτερικά αρχεία διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων»,καταγράφουν πόσο αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν οι πρακτικές και οι μεθοδεύσεις ,που εμπεριέχονται στο πλάνο ποιότητας της εταιρείας .